Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia)

Ambroisie ou petite herbe à poux

 

Provoque de nombreuses allergies respiratoires